Passage to India Restaurant


(612) 827-7518

1401 W Lake St , Minneapolis , MN   55408