Natraj India Kitchen


(612) 823-2866

1123 W Lake St , Minneapolis , MN   55408